Drukuj stronę

Aktualności POKL 2015

Informacje o realizowanym projekcie – maj 2015

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie od stycznia 2015r. realizuje Projekt pt: „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej, z terenu miasta i gminy Staszów”.
Projekt potrwa do 31 sierpnia br. Uczestniczki projektu to kobiety w wieku aktywności zawodowej, zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia i trudności w podjęciu zatrudnienia, korzystające z pomocy Ośrodka.

Spotkanie z uczestniczkami projektu
Brak pracy jest przyczyną licznych niepowodzeń, ale też konsekwencją biernych postaw i wycofania. Działania podejmowane w trakcie realizacji projektu mają przede wszystkim na celu wzmocnienie postaw ukierunkowanych na pokonywanie barier, wzrost wiary we własne siły, zdobycie nowych kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego (staż).

Pierwsze spotkanie z potencjalnymi uczestniczkami projektu odbyło się 2 lutego 2015r., w trakcie którego 15 kobiet, zamieszkujących miasto i gminę Staszów, podpisało deklarację uczestnictwa w projekcie.
W m-cu lutym rozpoczęły się spotkania grupy wsparcia, prowadzonej przez pracownika socjalnego Ośrodka, które potrwają do końca realizacji projektu, tj. do sierpnia 2015r.

Zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym

W m-cu marcu, w ramach instrumentu aktywizacji zawodowej odbyły się indywidualne konsultacje oraz zajęcia grupowe z doradcą zawodowym. W trakcie spotkań z uczestniczkami przeprowadzone zostało badanie preferencji zawodowych, na podstawie którego opracowano indywidualny plan działania.

Miesiące kwiecień i maj br. poświęcono na warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych. Zajęcia prowadzi psycholog, oprócz spotkań grupowych, każda z uczestniczek zostanie objęta indywidualnym poradnictwem i wsparciem psychologicznym.

Na miesiąc czerwiec br. zaplanowano spotkania z prawnikiem, który poprowadzi zajęcia grupowe oraz indywidualne konsultacje.
W ostatnim etapie realizacji projektu zostanie wykorzystany instrument aktywizacji edukacyjnej. Po określeniu indywidualnych predyspozycji zawodowych oraz uwzględnieniu potrzeb lokalnego rynku pracy, uczestniczki zostaną skierowane na szkolenia, kursy lub staż. Udział i zakres wsparcia zostanie skonsultowany z Powiatowym Urzędem Pracy w Staszowie.
Zajęcia grupowe z psychologiem
W ramach projektu uczestniczki objęte są wsparciem dodatkowym w formie:
- pomocy pieniężnej (zasiłki celowe),
- zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia,
- posiłku w trakcie zajęć,
- pokrycia kosztów ubezpieczenia NW, badań wstępnych i do celów sanitarno –
epidemiologicznych oraz szkoleń z zakresu BHP.
W m-cu lipcu br. zostanie zorganizowany wyjazd edukacyjno – integracyjny dla uczestniczek oraz członków rodzin (dzieci).
Realizacja tego typu projektów pozwala na zastosowanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej instrumentów pracy z klientem, szeroko wykraczających poza katalog usług, oferowanych w ramach ustawy o pomocy społecznej. Bez wsparcia środków EFS nie byłoby możliwe udzielenie tak kompleksowego wsparcia.
Realizując projekt Ośrodek otrzymał wsparcie potencjału kadrowego. W ramach zadania – praca socjalna – finansowane są koszty zatrudnienia pięciu pracowników socjalnych (4,5 etatu).
Całkowity budżet projektu realizowanego w okresie 01.01.2015r. – 31.08.2015r. wynosi 244.300,00 zł, w tym wkład własny Gminy stanowi kwota 26.651,50zł.

Spotkanie inauguracyjne

W dniu 2 lutego br. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie odbyło się spotkanie inauguracyjne, w związku z projektem realizowanym w 2015 roku. W spotkaniu udział wzięły osoby w wieku aktywności zawodowej, korzystające z pomocy społecznej z różnych powodów, zainteresowane udziałem w projekcie.
Spotkanie poprowadziła Kierownik Ośrodka – Jolanta Włoch,

images/112014/spot1.jpg

będąca jednocześnie Kierownikiem Projektu, która przedstawiła informacje na temat  celów projektu i sposobów ich realizacji.
Tematykę zaplanowanych zadań, rodzaju podejmowanych działań oraz wzajemnych oczekiwań  przybliżyła Z-ca Kierownika Ośrodka Maria Hamer – Asystent Projektu.

images/112014/spot2.jpg
W końcowej części spotkania, pracownik socjalny Katarzyna Macias, która poprowadzi grupę wsparcia dla uczestników projektu, rozdała ankiety
rekrutacyjne. Do projektu przystąpiło 15 kobiet, zainteresowanych zmianą swojej sytuacji, zmotywowanych do udziału w projekcie.